Pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Dodatkowe wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że dla spełnienia tego wymogu wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność  gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium przychodu. Organizacja pozarządowa nie otrzyma pożyczki 5000 zł z urzędu pracy, jeśli jej przychód w poprzednim roku bilansowym przekroczył 100 000 złotych. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.

Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, należy spełnić jeden warunek. Warunkiem umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych (NGO) jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie (wniosek w tym przypadku podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP) lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy.