ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2020r., poz.1439) Wójt Gminy Zadzim zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Gminy Zadzim podjęła Uchwałę Nr XXVII/156/2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6995) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:
1) 24,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 48,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.

Rada Gminy Zadzim zgodnie z powyższa uchwałą dokonuje zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Wysokość opłaty przy kompostowaniu bioodpadów wynosi 22,00 zł/osobę.

Wójt Gminy Zadzim z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i braku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie Urzędu.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Zadzimiu poprzez umieszczenie w „skrzynce podawczej” ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu - w godzinach pracy urzędu ,wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu bądź na stronie internetowej urzędu w zakładce gospodarka odpadami.

W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy o kontakt pod nr tel.: (43) 678-61-60 wew. 18 lub 23

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej.