Zarządzenie NR 69/2021
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 14 września 2021r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Ruda Jeżewska i Jeżew

Na postawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 t.j. ) oraz Uchwały Nr XXXIV/193/2021 Rady Gminy Zadzim z dnia 03 sierpnia 2021r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Zadzim (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2021r., poz. 3895) zarządzam co następuję:

§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw w Ruda Jeżewska i Jeżew w sprawie:

1) połączenia sołectwa Ruda Jeżewska i sołectwa Jeżew,
2) przyjęcia projektu statutu sołectwa Jeżew.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Wypełnione ankiety należy odesłać do dnia 29 września 2021r. na adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zadzimiu w godz. 8.00-16.00 od pn. do pt.

§ 3. Konsultacje społeczne skierowane są do pełnoletnich mieszkańców sołectw Ruda Jeżewska i Jeżew posiadających czynne prawo wyborcze w dniu przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. Konsultacje będą polegały na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za połączeniem sołectwa Ruda Jeżewska i sołectwa Jeżew oraz za przyjęciem projektu statutu sołectwa Jeżew?”

§ 5. Wzór ankiety dotyczącej połączania sołectw stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 21 dni od daty ich zakończenia i ogłoszone na stronie internetowej UG w Zadzimiu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń UG w Zadzimiu.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu gminy podejmującego rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zadzim.

§ 9. Zarządzenie wschodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak

Załączniki: