Zarządzenie nr 94/2021
Wójta Gminy Zadzim

z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
w Urzędzie Gminy w Zadzimiu.

 

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019r. poz. 1282, z 2021r. poz. 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z 2021r. poz.1162), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Zadzimiu dzień 7 stycznia 2021 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 01 stycznia 2021r.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

                                                                       /-/ Wójt Gminy Zadzim

                                                                        Krzysztof Woźniak