ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2020r., poz.1439) Wójt Gminy Zadzim zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Gminy Zadzim podjęła Uchwałę Nr XXVII/156/2020 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6995) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:
1) 24,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 48,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.

Rada Gminy Zadzim zgodnie z powyższa uchwałą dokonuje zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Wysokość opłaty przy kompostowaniu bioodpadów wynosi 22,00 zł/osobę.

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

  • Rejon nr 1 (GRABINKA, KAZIMIERZEW, PAŁKI, RUDUNKI, HILARÓW, ZADZIM, WOLA DĄBSKA, WOLA FLASZCZYNA, WOLA ZALESKA)
  • Rejon nr 2 (ADAMKA, GRABINA, RALEWICE, RZECZYCA, SKĘCZNO, SZCZAWNO RZECZYCKIE, PIŁA, MARCINÓW)
  • Rejon nr 3 (ALFONSÓW, ANNÓW, BRATKÓW GÓRNY, BRATKÓW DOLNY, CHARCHÓW KSIĘŻY, CHARCHÓW PAŃSKI, RZECHTA DRUŻBIŃSKA, WOLA SIPIŃSKA, URSZULIN, WALENTYNÓW, ZAWADY, DĄBRÓWKA, WYRĘBÓW)
  • Rejon nr 4 (WIERZCHY, PIOTRÓW, IWONIE, GŁOGOWIEC, GÓRKI ZADZIMSKIE, PIETRACHY, CHODAKI, ŻERNIKI, ANUSIN, BABINIEC, KRASZYN)
  • Rejon nr 5 (WIORZYSKA, BUDY JEŻEWSKIE, RUDA JEŻEWSKA, JEŻEW, DZIERZĄZNA, KŁONISZEW, MAŁYŃ, JÓZEFÓW, SIKORY, NOWY ŚWIAT, STEFANÓW, LESZKOMIN)
  • Rejon nr 6 (ZALESIE, OTOK, MAKSYMILIANÓW, ZYGRY, ZABORÓW, BĄKI, BOGUCICE)

Informujemy, że SP ZOZ w Zadzimiu został zgłoszony do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Obecnie czekamy na decyzję NFZ odnośnie terminu rozpoczęcia szczepień dla mieszkańców.

żródło: https://zozzadzim.pl

 

 

Życzymy Państwu, aby świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy
mimo wprowadzonych ograniczeń.
W ten szczególny czas doceńmy osoby, które na co dzień Nas otaczają.
     Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju każdego dnia.
Niech się spełnią Państwa  marzenia.
Nowy 2021 Rok niech Państwu przyniesie same dobre dni.

 

 

                     Mariusz Warycha                                                  Krzysztof Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu                                       Wójt Gminy Zadzim