Rodzinie i Bliskim

szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Druha Mirosława Bratka

Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu,

Prezesa OSP Grabina

składa

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zadzimiu

i wszyscy Druhowie z terenu Gminy Zadzim

 

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mirosława Bratka

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Grabinie

Pogrążeni w smutku składamy

 Rodzinie i Bliskim

szczere wyrazy współczucia

 

Krzysztof Woźniak

Wójt Gminy Zadzim

z Pracownikami

 

Piotr Trybura

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z Radnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2018 r. rozpoczął się nabór przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 :

- o ustalanie prawa do Zasiłku Rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

- wniosek o ustalenie prawa do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,

- wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego,

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start.

Wnioski o zasiłek Rodzinny i Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przyjmowane są w pokoju Nr 18 w godz. 8.00 – 16.00

Wnioski o Świadczenie Wychowawcze i Dobry Start przyjmowane są w pokoju Nr 14 w godz. 8.00 -16.00

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z imiennymi fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2018 r.

Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.


Kwotę zwrotu podatku oblicza się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego (wynikającej z faktur VAT) i stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, określanej corocznie przez Radę Ministrów.

W 2018 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi: 1,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje w ilości 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.