W dniu 30 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Gminy w  Zadzimiu.

W obradach uczestniczyli: wójt gminy, zastępca wójta gminy, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezes ZG PSL w Zadzimiu oraz mieszkańcy gminy.

Radni pozytywnie ocenili  informacje na temat zrealizowanych w 2014 r. inwestycji i pozyskania środków zewnętrznych oraz przyjęli następujące uchwały:

- w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Zadzim w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Poddębickiego. Do reprezentowania gminy upoważniony został, jednogłośnie Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Trybura;

- w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu. Konieczność wprowadzenia zmian omówiła Pani Marianna Kamińska - Kierownik GOPS w Zadzimiu;

- w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gminnego składowiska odpadów komunalnych. Sprawę szeroko omówił Wójt Gminy - Krzysztof Woźniak. Wskazał w szczególności na konieczność zachowania ostrożności w przedmiocie dzierżawy składowiska. Podkreślił, że poprzednia umowa nie została zrealizowana, stąd propozycja czasowego ograniczenia umowy oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów do projektu umowy, dodatkowo zabezpieczających interesy gminy;

- w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 r.;

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zadzim. Proponowane zmiany obu uchwał finansowych omówiła Pani Kazimiera Wodzińska - Skarbnik Gminy;

 

DSC_0002.jpgDSC_0006.jpgDSC_0009.jpgDSC_0010.jpgDSC_0012.jpgDSC_0013.jpgDSC_0018.jpgDSC_0023.jpg