Siedziba - Urząd Gminy Zadzim, pokój Nr 15, 16.
Tel. 043 678 66 74

Kierownik - Marianna Kamińska

Rejony działania pracowników socjalnych

Rejon 1
Pracownik socjalny - Dominik Krysiak
Rejon obejmuje n/w sołectwa:
Rejon 2
Starszy pracownik socjalny - Jadwiga Sekura
Rejon obejmuje n/w sołectwa:
1. BĄKI
2. BOGUCICE
3. CHODAKI
4. DZIERZĄZNA
5. IWONIE
6. JEŻEW
7. KŁONISZEW
8. MAŁYŃ
9. OTOK
10. PIOTRÓW
11. RUDA  JEŻEWSKA
12. STEFANÓW
13. WIERZCHY
14. WOLA  ZALESKA
15. ZYGRY
16. ŻERNIKI

1. ADAMKA
2. BRATKÓW
3. CHARCHÓW  PAŃSKI
4. CHARCHÓW  KSIĘŻY
5. DĄBRÓWKA
6. GÓRKI  ZADZIMSKIE
7. GRABINA
8. KRASZYN
9. MARCINÓW
10. PAŁKI
11. PIETRACHY
12. RALEWICE
13. RZECHTA  DRUŻBIŃSKA
14. RZECZYCA
15. SKĘCZNO
16. WOLA  FLASZCZYNA
17. WYRĘBÓW
18. ZADZIM

 

Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek należy:

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
 • przyznawanie i wypłata innych zasiłków celowych;
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz przyznawanie i wypłata zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze, na zasadach przewidzianych w wyniku zdarzenia losowego;
 • wykonywanie pracy socjalnej;
 • sprawianie pogrzebów.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

> Świadczenia rodzinne

> Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

> Stypendia szkolne

> Informacja dla rodzin wielodzietnych

> Rekrutacja uczestników do projektu "Aktywność kluczem do sukcesu" w 2014r.

> Zapytanie ofertowe do projektu "Aktywność kluczem do sukcesu"

> Informacja w sprawie wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

> Zmiany w świadczeniach rodzicielskich w 2016 r