Nowoczesne przedszkole w gminie Zadzim

Projekt  pn. „Nowoczesne przedszkole w gminie Zadzim”

Realizowany w ramach  PO KL

Wartość  ogółem    139.406,00 zł

Okres realizacji:    od  01  maja 2015r. do  30 września 2015r.

Cel  główny  projektu:

Podniesienie jakości pracy w 2 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zygrach poprzez ich doposażenie w celu dostosowania potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Cele szczegółowe projektu:

1/ Stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Zygrach, warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 i 4 lat poprzez organizację placu zabaw dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci;

2/ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 2 oddziałach przedszkolnych ,zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Zygrach, dzieciom 3 i 4 letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych;

3/ Stworzenie w 2 oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Zygrach, warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości w/w grupy dzieci.