Gmina Zadzim informuje, iż w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zygrach realizowany będzie projekt pn.  „Potrafię więcej, umiem lepiej”, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: 83 186,44 zł, wartość dofinansowania: 77 363,39zł.
Termin realizacji projektu to 01 sierpnia 2016r. - 31 marca 2018r.

Celem głównym projektu jest trwałe podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Zygrach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych przez 68 uczniów i doposażenie 2 pracowni szkolnych (przyrodniczej i międzyszkolnej TIK).

Cel szczegółowy projektu to podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Harmonogram udzielania wsparcia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Zygrach