Gmina Zadzim informuje, iż w Szkole Podstawowej w Zadzimiu oraz w Gimnazjum Publicznym im. Wincentego Witosa w Zadzimiu  wchodzących w skład Zespołu Szkół w Zadzimiu realizowany jest projekt pn.  „Wysoka jakość edukacji w Zespole Szkół w Zadzimiu”, w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu:  134.794,28 zł,
wartość dofinansowania:       125.358,68 zł.
Termin realizacji projektu to: 01 listopada 2016r. - 31 lipca 2017r.

Celem głównym projektu jest  podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 203 uczniów (86K; 117M)  oraz rozwijanie indywidualnego podejścia dla 15 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w okresie XI.2016r. – VI.2017r.  w wyniku:
- realizacji zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających w zakresie kompetencji kluczowych dla 203 uczniów;
- realizacji zajęć dla 15 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i międzyszkolnej TIK w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
- wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK w celu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel szczegółowy projektu to podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy  oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Harmonogram udzielania wsparcia w Zespole Szkół w Zadzimiu

 Harmonogram udzielania wsparcia w Zespole Szkół w Zadzimiu od 1 lutego 2017