Projekt  pn.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III w Gminie Zadzim”

 Realizowany w ramach  PO KL

Wartość  ogółem    73.505,70 zł

Okres realizacji:    od  01  kwietnia 2012r. do  31  lipca 2013r.

Cel  główny  projektu:

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację  procesu kształcenia dzieci  z klas I-III szkoły podstawowej.

Cele szczegółowe projektu:

1/  Zapewnienie każdemu  z dzieci realizującemu I etap edukacyjny w szkole podstawowej  bogatej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie  z  jego  indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi

2/ Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom z problemami w zakresie czytania i pisania, zagrożonych  ryzykiem dysleksji, z problemami w zakresie edukacji matematycznej oraz z wadami wymowy wymagających interwencji logopedy

3/ Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom szczególnie uzdolnionym:  matematycznie-przyrodniczo, teatralnie oraz  plastycznie

4/ Doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach na terenie gminy Zadzim w celu przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla kl. I-III