Zadzim, dnia  22.06.2018 r.

Znak: IK. 6733.4.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o  planowaniu   i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 )  zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na  budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montażu anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, budowie ogrodzenia, budowie wewnętrznej linii zasilającej na działce nr ewidencyjny: 328 (obręb Otok) położonej w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia  30.05.2018 r.

Znak: IK. 6733.3.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o  planowaniu   i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 )  zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2017/2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 83 położonej w obrębie geodezyjnym Otok w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia  04.05.2018 r.

Znak: IK.6733.4.2018


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149),  zawiadamia,  że na wniosek z dnia 13 kwietnia  2018 r., ALGO POLAND Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montażu anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, budowie ogrodzenia, budowie wewnętrznej linii zasilającej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 328 (obręb Otok) położonej w gminie Zadzim.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dn. 11.05.2018r.

Gmina Zadzim
Zadzim 44

Znak: IK. 7624.3.3.2016.2017.2018

ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Zadzim informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: „Budowie budynku inwentarskiego – gęśnika do chowu gęsi owsianej na 9 000 stanowisk ptaków na terenie istniejącego gospodarstwa prowadzącego działalność o tożsamym profilu na działce nr 124/2 w miejscowości Wierzchy, obręb 28 Wierzchy, w gminie Zadzim” zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji.
Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 23 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Gminy Zadzim, Zadzim 44 (pokój nr 9, tel.: 43 678-61-60) oraz wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia  20.04.2018 r.

Znak: IK.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149),  zawiadamia,  że na wniosek z dnia 9 lutego 2018 r., uzupełniony w dniach: 20 lutego 2018 r. i 29 marca 2018 r., Pani Moniki Obrębskiej, reprezentującej Up - Telecom Sp. z o.o., ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer ewidencyjny 83 położonej w obrębie geodezyjnym Otok, gm. Zadzim.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak