INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:

  • część dz. nr 136 o pow. 90 m² obręb geodezyjny Zadzim – Kazimierzew, oraz część dz. nr 175/4 o pow. 45 m² obręb geodezyjny Zygry, z przeznaczeniem na parking dla autobusów (dowóz dzieci do szkół)
  • część dz. nr 139/3 o pow. 15 m² obręb geodezyjny Zadzim – Kazimierzew, z przeznaczeniem na lokalizację blaszanego garażu.

Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 29.10.2021 r. do dnia 19.11.2021 r.

Zadzim, dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

Znak: IK.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 285) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 marca 2021 r., (data wpływu: 24 marca 2021 r.), Pana Zdzisława Troczyńskiego, ul. Chopina 26, 95-073 Ustronie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie istniejącej linii średniego napięcia 15 kV (demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej 15 kV, przebudowa linii nn 0,4 kV na kablową, budowa słupowych stacji transformatorowych SN/nN i demontaż istniejących, budowa złączy kablowych 15 kV, budowa nowych stanowisk słupowych linii 15 kV) na części działek nr ewid. 58, 85/1, 95, 96, 100, 101/2, 230, 226, 274, 293, 292/1 (obręb Dzierzązna Szlachecka) oraz dla części działek nr ewid. 358, 524, 493, 497, 447, 444/1, 440/3, 435/3, 435/4, 430/1, 459, 458, 457, 312, 244, 152, 166, 168, 169, 158 (obręb Ruda Jeżewska) położonych w gminie Zadzim.

Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu, z/s Zadzim 44, 99-232 Zadzim,  pokój nr 2

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu.

Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 26 kwietnia 2021 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak

OGŁOSZENIE

1. Wójt Gminy Zadzim informuje o wynikach konkursu ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert (Zarządzenie Nr 15/2021 z dnia 04.03.2021r.) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Zadanie

Kwota przyznanej dotacji

1.

GMINNY KLUB SPORTOWY W ZADZIMIU

Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

32.000,00 zł.

 

 

Razem:

32.000,00 zł

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

 

Zadzim, dnia 23.04.2021 r.


Znak: IK.6733.1.2021


OBWIESZCZENIE
​ WÓJTA GMINY ZADZIM

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2021 r., Pana Łukasza Grzymskiego, ul. Pomorska 83-85, 90-224 Łódź, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Zadzim, z/s Zadzim 44, 99-232 Zadzim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 222, 175 (obręb Marcinów), części działki nr ewid. 164 (obręb Rzeczyca) położonych w gminie Zadzim.
 
Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu, z/s Zadzim 44, 99-232 Zadzim,  pokój nr 2
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu.


Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 23.04. 2021 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak