Zadzim, dn. 27.01.2016r.

Znak: IK. 7624.4.2.2014.2015.2016

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zadzim, na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, ze zm.)

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Zygry V na działkach o numerach ewidencyjnych 42,43 i 44 w miejscowości Zygry”


Organem właściwym do wydania a decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zadzim, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Organ uzgadniający, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 4 stycznia 2016r. znak: WOOŚ-I.4242.269.2015.PT.2  uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.


Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, ze zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.


W związku z tym, informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Zadzimiu, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek - piątek w godz. 08.00 - 16.00).
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 21 dni, tj. od dnia 29.01.2016 r. do 19.02.2016 r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zadzim, Zadzim 44, 99 - 232 Zadzim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zygry.

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak