Zadzim, dn. 01.03.2016r.

Znak: IK. 7624.4.2.2014.2015.2016


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Zadzim informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Zygry V na działkach o numerach ewidencyjnych 42,43 i 44 w miejscowości Zygry” zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 23 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Gminy Zadzim, Zadzim 44 (pokój nr 9, tel.: 43 678-61-60) oraz wypowiedzieć się
w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.Wójt Gminy Zadzim
/-/Krzysztof Woźniak