Zadzim, dnia 27.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

 

Wójt Gminy Zadzim (...) zawiadamia, że (...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 ( obręb Otok ) położonej w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy
w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

http://zadzim.bip.gov.pl/rok-2017/80308_obwieszczenie.html