Zadzim, dnia 14.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579 ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138 ) zawiadamia, że w dniu 14.04.2017 r. została wydana decyzja nr IK.6733.1.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na części działki nr ewid. 81 (obręb Otok) położonej w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44; 99-232 Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim
/-/Krzysztof Woźniak

Wersja PDF