Zadzim, dn. 09.02. 2017 r.

(miejscowość i data)

Gmina Zadzim
Zadzim 44
99-232 Zadzim

Znak: IK.341.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Zadzim z siedzibą w Zadzimiu,

99-232 Zadzim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej 111272E Iwonie – Żerniki w miejscowościach Iwonie i Żerniki, gm. Zadzim” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, 62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

Cena ofertowa brutto z podatkiem VAT wynosi: 911 464,00 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta do dnia 27 lutego 2017 r.

1.Porównanie złożonych ofert

 

 Lp

 Nazwa i adres wykonawcy

Pkt w kryter. cena

Pkt w kryter. okres gwarancji

Pkt. w kryter. termin wykonania

Razem 

1.

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

168,93

90,00

30,00

288,93 

2.

DROMAK Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,

Poręby 26B

173,25

90,00

30,00

293,25

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz,

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

180,00

90,00

30,00

300,00

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.,

99-200 Poddębice, ul. Łódzka 108

136,95

90,00

30,00

256,95

5.

BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe

Maria Karbowiak,

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170A

168,36

90,00

30,00

288,36

6.

MARKBUD Sp. z o.o.,

ul. Targowa 7,99-200 Poddębice

164,07

90,00

30,00

284,07

7.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk S.J.

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

164,22

90,00

30,00

284,22

2. Wykaz ofert odrzuconych – nie dotyczy

3. Wykaz wykonawców wykluczonych – nie dotyczy

 


 

Wójt Gminy Zadzim

Krzysztof Woźniak

………………………………

(podpis Kierownika zamawiającego)