Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Pobierz zarządzenie