INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Zadzim na rok 2018”

Treść ogłoszenia