Zadzim, dnia  07.02.2018 r


Znak: IK.6733.2.2018OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566  ), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149 ),  zawiadamia,  że  na  wniosek  z  dnia 16 stycznia 2018 r. ( data uzupełnienia:  29 stycznia 2018 r. ), Pana Dominika Górki, zam. 99-200 Poddębice, ul. Krasickiego 12C, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Zadzim z/s Zadzim 44; 99-232 Zadzim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej  na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164/2  i  164/1  ( obręb Zadzim – Kazimierzew ) położonych w gminie Zadzim. 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak