Zadzim, dnia 27.03.2018 r.

Znak: IK. 6733.2.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 ) zawiadamia, że w dniu 27 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewidencyjny: 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164/2, 164/1 ( obręb Zadzim-Kazimierzew ), gm. Zadzim.

 
Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak