Zadzim, dnia  13.04.2018 r.

Znak: IK. 6733.1.2017.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIMWójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o  planowaniu   i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 )  zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2017/2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce numer ewidencyjny  81 ( obręb Otok ) położonej w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak