Zadzim, dnia  20.04.2018 r.

Znak: IK.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149),  zawiadamia,  że na wniosek z dnia 9 lutego 2018 r., uzupełniony w dniach: 20 lutego 2018 r. i 29 marca 2018 r., Pani Moniki Obrębskiej, reprezentującej Up - Telecom Sp. z o.o., ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer ewidencyjny 83 położonej w obrębie geodezyjnym Otok, gm. Zadzim.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak