Zadzim, dnia  04.05.2018 r.

Znak: IK.6733.4.2018


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149),  zawiadamia,  że na wniosek z dnia 13 kwietnia  2018 r., ALGO POLAND Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym), montażu anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą, budowie ogrodzenia, budowie wewnętrznej linii zasilającej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 328 (obręb Otok) położonej w gminie Zadzim.

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak