Zadzim, dn. 11.05.2018r.

Gmina Zadzim
Zadzim 44

Znak: IK. 7624.3.3.2016.2017.2018

ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Zadzim informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: „Budowie budynku inwentarskiego – gęśnika do chowu gęsi owsianej na 9 000 stanowisk ptaków na terenie istniejącego gospodarstwa prowadzącego działalność o tożsamym profilu na działce nr 124/2 w miejscowości Wierzchy, obręb 28 Wierzchy, w gminie Zadzim” zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji.
Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 23 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Gminy Zadzim, Zadzim 44 (pokój nr 9, tel.: 43 678-61-60) oraz wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak