Zadzim, dnia  30.05.2018 r.

Znak: IK. 6733.3.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o  planowaniu   i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 )  zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2017/2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 83 położonej w obrębie geodezyjnym Otok w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak