O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

Szczegóły ogłoszenia

Zadzim, dnia  07.02.2018 r


Znak: IK.6733.2.2018OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566  ), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149 ),  zawiadamia,  że  na  wniosek  z  dnia 16 stycznia 2018 r. ( data uzupełnienia:  29 stycznia 2018 r. ), Pana Dominika Górki, zam. 99-200 Poddębice, ul. Krasickiego 12C, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Zadzim z/s Zadzim 44; 99-232 Zadzim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej  na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164/2  i  164/1  ( obręb Zadzim – Kazimierzew ) położonych w gminie Zadzim. 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

INFORMACJA


Wójt   Gminy  Zadzim   informuje  o   wywieszeniu   na   tablicy   ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości    przeznaczonych  do  oddania  w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:
 

  • część dz. nr 136 o pow. 90 m² położonej w obrębie geodezyjnym Zadzim – Kazimierzew,
  • część dz. nr 175/4  o pow. 45 m² położonej w obrębie geodezyjnym  Zygry,

z przeznaczeniem na parking dla autokarów szkolnych.

Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia 16.02.2018 r.  do dnia 09.03.2018 r.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanych w miejscowościach: Zadzim 63 (lokal użytkowy o pow. 294,10 m²) i Zygry 64 (lokal użytkowy o pow. 29,40 m²) z przeznaczeniem na prowadzenie publicznej przychodni zdrowia.

Wykaz  podlega  wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia  02.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak