I N F O R M A C J A

Wójt   Gminy    Zadzim   informuje  o  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44,  wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem, w drodze  bezprzetargowej,  zlokalizowanych w miejscowości  Zadzim 63, gm. Zadzim: 

  • lokal użytkowy o pow. 23 m²  (gabinet stomatologiczny)
  • lokal użytkowy o pow. 11 m²   (zakład fryzjerski)
  • lokal użytkowy o pow. 21 m²   (gabinet rehabilitacji)


Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia 08.12.2017 r.  do dnia 29.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Zadzim na rok 2018”

Treść ogłoszenia

Zadzim, dnia 14.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579 ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138 ) zawiadamia, że w dniu 14.04.2017 r. została wydana decyzja nr IK.6733.1.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na części działki nr ewid. 81 (obręb Otok) położonej w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44; 99-232 Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim
/-/Krzysztof Woźniak

Wersja PDF

Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Pobierz zarządzenie

Zadzim, dnia 29.03.2017 r.


Znak: IK.6733.2.2017


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Treść obwieszczenia