Zadzim, dnia  07.02.2018 r


Znak: IK.6733.2.2018OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZADZIM


Wójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566  ), oraz   art. 49 i art. 61 § 4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149 ),  zawiadamia,  że  na  wniosek  z  dnia 16 stycznia 2018 r. ( data uzupełnienia:  29 stycznia 2018 r. ), Pana Dominika Górki, zam. 99-200 Poddębice, ul. Krasickiego 12C, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Zadzim z/s Zadzim 44; 99-232 Zadzim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej  na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164/2  i  164/1  ( obręb Zadzim – Kazimierzew ) położonych w gminie Zadzim. 

Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu  44, pok. nr 2.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanych w miejscowościach: Zadzim 63 (lokal użytkowy o pow. 294,10 m²) i Zygry 64 (lokal użytkowy o pow. 29,40 m²) z przeznaczeniem na prowadzenie publicznej przychodni zdrowia.

Wykaz  podlega  wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia  02.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Zadzim na rok 2018”

Treść ogłoszenia

I N F O R M A C J A

Wójt   Gminy    Zadzim   informuje  o  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44,  wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem, w drodze  bezprzetargowej,  zlokalizowanych w miejscowości  Zadzim 63, gm. Zadzim: 

  • lokal użytkowy o pow. 23 m²  (gabinet stomatologiczny)
  • lokal użytkowy o pow. 11 m²   (zakład fryzjerski)
  • lokal użytkowy o pow. 21 m²   (gabinet rehabilitacji)


Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia 08.12.2017 r.  do dnia 29.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Pobierz zarządzenie