Zadzim 03.03.2017 r.

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zadzim

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości  położonej  w obrębie geodezyjnym Ralewice, gm. Zadzim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Zadzim, dnia 27.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

 

Wójt Gminy Zadzim (...) zawiadamia, że (...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 ( obręb Otok ) położonej w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy
w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

http://zadzim.bip.gov.pl/rok-2017/80308_obwieszczenie.html

Zadzim, dn. 09.02. 2017 r.

(miejscowość i data)

Gmina Zadzim
Zadzim 44
99-232 Zadzim

Znak: IK.341.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Zadzim z siedzibą w Zadzimiu,

99-232 Zadzim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej 111272E Iwonie – Żerniki w miejscowościach Iwonie i Żerniki, gm. Zadzim” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, 62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

Cena ofertowa brutto z podatkiem VAT wynosi: 911 464,00 złotych.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta do dnia 27 lutego 2017 r.

1.Porównanie złożonych ofert

 

 Lp

 Nazwa i adres wykonawcy

Pkt w kryter. cena

Pkt w kryter. okres gwarancji

Pkt. w kryter. termin wykonania

Razem 

1.

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

168,93

90,00

30,00

288,93 

2.

DROMAK Spółka z o.o.

98-220 Zduńska Wola,

Poręby 26B

173,25

90,00

30,00

293,25

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz,

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

180,00

90,00

30,00

300,00

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.,

99-200 Poddębice, ul. Łódzka 108

136,95

90,00

30,00

256,95

5.

BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe

Maria Karbowiak,

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170A

168,36

90,00

30,00

288,36

6.

MARKBUD Sp. z o.o.,

ul. Targowa 7,99-200 Poddębice

164,07

90,00

30,00

284,07

7.

WŁODAN Andrzej Włodarczyk S.J.

Porszewice 31, 95-200 Pabianice

164,22

90,00

30,00

284,22

2. Wykaz ofert odrzuconych – nie dotyczy

3. Wykaz wykonawców wykluczonych – nie dotyczy

 


 

Wójt Gminy Zadzim

Krzysztof Woźniak

………………………………

(podpis Kierownika zamawiającego)

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie:

  1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

  1. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

  2. Zakres przedsięwzięcia:

- prowadzenie zajęć sportowych,

- organizacja rozgrywek sportowych

  1. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy Zadzim,

  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 30.000,00 zł

  3. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:

- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25% udzielonej dotacji),

- transport, noclegi, ubezpieczenie zawodników,

- wynajem obiektów sportowych,

- opłaty sportowe i sędziowskie,

- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów,

  1. termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2017 r

  2. Termin złożenia ofert – do 09.03.2017 r.

Szczegóły

INFORMACJA


Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zlokalizowanej w miejscowości Zygry, gm. Zadzim, oznaczonej nr dz. 93/1 o pow. 1,70 ha – Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia 07.12.2016 r. do 29.12.2016 r.


Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak