Zadzim, dnia 14.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579 ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138 ) zawiadamia, że w dniu 14.04.2017 r. została wydana decyzja nr IK.6733.1.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na części działki nr ewid. 81 (obręb Otok) położonej w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w decyzji znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44; 99-232 Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim
/-/Krzysztof Woźniak

Wersja PDF

Zadzim, dnia 29.03.2017 r.


Znak: IK.6733.2.2017


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Treść obwieszczenia

Zadzim, dnia 27.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

 

Wójt Gminy Zadzim (...) zawiadamia, że (...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 ( obręb Otok ) położonej w gminie Zadzim.


Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy
w Zadzimiu 44, pok. nr 2.

http://zadzim.bip.gov.pl/rok-2017/80308_obwieszczenie.html

Zadzim 03.03.2017 r.

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zadzim

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości  położonej  w obrębie geodezyjnym Ralewice, gm. Zadzim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie:

  1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

  1. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

  2. Zakres przedsięwzięcia:

- prowadzenie zajęć sportowych,

- organizacja rozgrywek sportowych

  1. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy Zadzim,

  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 30.000,00 zł

  3. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:

- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25% udzielonej dotacji),

- transport, noclegi, ubezpieczenie zawodników,

- wynajem obiektów sportowych,

- opłaty sportowe i sędziowskie,

- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów,

  1. termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2017 r

  2. Termin złożenia ofert – do 09.03.2017 r.

Szczegóły