OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ralewice, gm. Zadzim

Treść obwieszczenia

 

Zadzim, dn. 06.09.2016 r.

(miejscowość i data)

Gmina Zadzim

Zadzim 44

99-232 Zadzim

 

Znak: IK.271.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Zadzim z siedzibą w Zadzimiu,

99-232 Zadzim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przetargu pisemnego pn: „Przebudowa drogi gminnej 111272E Iwonie – Żerniki w miejscowości Żerniki etap I” o długości 350 mb. Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez oferenta – MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Dostawcy była kompletna i cena oferty nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Cena oferty wynosi 150 000,00 zł. (brutto). Okres gwarancji na wykonane roboty 5 lat.

Termin płatności faktury 30 dni.

Do poniższego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 Euro (art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)

 

 
Wójt Gminy Zadzim

Krzysztof Woźniak

...................................................

(podpis Kierownika zamawiającego)

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie:


1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
2. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. Zakres przedsięwzięcia:
- prowadzenie zajęć sportowych,
- organizacja rozgrywek sportowych
4. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy Zadzim,
5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 27.000,00 zł
6. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25% udzielonej dotacji),
- transport, noclegi, ubezpieczenie zawodników,
- wynajem obiektów sportowych,
- opłaty sportowe i sędziowskie,
- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów,
7. termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2016 r
8. Termin złożenia ofert – do 15.03.2016 r.

Szczegóły

Zadzim, dn. 01.03.2016r.

Znak: IK. 7624.4.2.2014.2015.2016


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Zadzim informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Zygry V na działkach o numerach ewidencyjnych 42,43 i 44 w miejscowości Zygry” zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016., poz. 23 ze zm.) informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Gminy Zadzim, Zadzim 44 (pokój nr 9, tel.: 43 678-61-60) oraz wypowiedzieć się
w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.Wójt Gminy Zadzim
/-/Krzysztof Woźniak

Zadzim, dn. 27.01.2016r.

Znak: IK. 7624.4.2.2014.2015.2016

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zadzim, na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, ze zm.)

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Zygry V na działkach o numerach ewidencyjnych 42,43 i 44 w miejscowości Zygry”