Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie:


1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
2. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. Zakres przedsięwzięcia:
- prowadzenie zajęć sportowych,
- organizacja rozgrywek sportowych
4. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy Zadzim,
5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 27.000,00 zł
6. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25% udzielonej dotacji),
- transport, noclegi, ubezpieczenie zawodników,
- wynajem obiektów sportowych,
- opłaty sportowe i sędziowskie,
- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów,
7. termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2016 r
8. Termin złożenia ofert – do 15.03.2016 r.

Szczegóły

Zadzim, dn. 27.01.2016r.

Znak: IK. 7624.4.2.2014.2015.2016

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zadzim, na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, ze zm.)

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Zygry V na działkach o numerach ewidencyjnych 42,43 i 44 w miejscowości Zygry”

 Zadzim, dnia  02.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie  z  art.  53  ust.  1    ustawy  z  dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443 ) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.  U.  z  2013 r.   poz. 267, z 2014 r. poz. 183 i poz. 1195, z 2015 r. poz. 211 i poz. 702, poz. 1195, poz.1274 ), zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.10.2015 r. ( data uzupełnienia: 22.10.2015 r. ) Pana Zdzisława Troczyńskiego,  ul. Chopina 26; 95-073 Ustronie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGE Dystrybucja Lublin, Oddział Łódź - Teren, ul. Tuwima 58; 90-021 Łódź,  w dniu 2 grudnia 2015 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego  – znak: IK.6733.4.2015, polegającego na rozbudowie sieci SN i nn - budowie linii kablowej 15kV i wymianie słupa linii napowietrznej 15kV na części działki nr ewid. 116 (obręb Stefanów) położonej w gminie Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanych w miejscowości Kłoniszew 57, gm. Zadzim:

  • lokal użytkowy o pow. 46,72 m2 z przeznaczeniem na filię Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlicę
  • lokal użytkowy o pow. 51,18 m2 z przeznaczeniem na publiczną przychodnię zdrowia

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 09.12.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

Wójt   Gminy  Zadzim   informuje  o   wywieszeniu   na   tablicy   ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości    przeznaczonej  do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego:
 

  • dz. nr 187/2 o pow. 1600 m² położona w obrębie geodezyjnym Zygry, gm. Zadzim.


Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia  25.11.2015  r.  do dnia 16.12.2015 r.