Zadzim, dnia 26.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały IV/21/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 stycznia 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zadzim.

Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Zadzim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim – BIP.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

INFORMACJA


Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanej w miejscowości: Wierzchy 48, gm. Zadzim z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06.03.2015 r. do dnia 28.03.2015 r.


Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak