Wójt Gminy Zadzim
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego

Szczegóły ogłoszenia

Zadzim, dnia 18.05.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały V/33/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zygry, Gm. Zadzim.

Z treścią planu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Zadzim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak

Zadzim, dnia 26.03.2015 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały IV/21/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 stycznia 2015 r. podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zadzim.

Z treścią studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Zadzim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zadzim – BIP.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak