Zadzim, dnia  13.04.2018 r.

Znak: IK. 6733.1.2017.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIMWójt  Gminy  Zadzim   zgodnie  z  art.  53  ust. 1   ustawy  z   dnia   27 marca   2003   r. o  planowaniu   i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz   art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 )  zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1/2017/2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „POD 4450 A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce numer ewidencyjny  81 ( obręb Otok ) położonej w gminie Zadzim.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Zadzim, na podstawie art. 33 ust.1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1405, ze zm.)

zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie budynku inwentarskiego – gęśnika do chowu gęsi owsianej na 9 000 stanowisk ptaków na terenie istniejącego gospodarstwa prowadzącego działalność o tożsamym profilu”

Pełna treść obwieszczenia ...

 Zadzim, dnia 27.03.2018 r.

Znak: IK. 6733.2.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

Wójt Gminy Zadzim zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566 ), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149 ) zawiadamia, że w dniu 27 marca 2018 r. została wydana decyzja nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewidencyjny: 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164/2, 164/1 ( obręb Zadzim-Kazimierzew ), gm. Zadzim.

 
Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak

INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanej w miejscowości Wierzchy 48, gm. Zadzim ( lokal użytkowy o pow. 25,50 m² ) z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.